Ευρωκοινοβούλιο

“Η ανάθεση μελέτης στην BlackRock έγινε με κριτήριο την ‘καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας'” υποστηρίζει η Κομισιόν

Απάντηση Βάλντις Ντομπρόβσκις σε ερώτηση 62 ευρωβουλευτών για την ανάθεση στην αμερικανική εταιρία BlackRock σύμβασης έργου με σκοπό τη διερεύνηση νέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανόνων στη λειτουργία των ευρωπαϊκών τραπεζών

Η ανάθεση στην αμερικανική εταιρία BlackRock μελέτης με σκοπό τη διερεύνηση νέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανόνων στη λειτουργία των ευρωπαϊκών τραπεζών έγινε με κριτήριο την ‘’καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας’’ υποστηρίζει η Κομισιόν σε απάντηση που έδωσε δια του Εκτελεστικού της Αντιπροέδρου, Βάλντις Ντομπρόβσκις, στην ερώτηση 62 ευρωβουλευτών από 5 Πολιτικές Ομάδες – Ευρωπαϊκή Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Renew, Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές.

Εντύπωση προκαλεί επίσης η παραδοχή της Κομισιόν πως έπειτα από σχολαστικό έλεγχο δεν εντόπισε κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Συγκεκριμένα αναφέρει πως «λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης, η επιτροπή αξιολόγησης δεν εντόπισε συγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα μεταξύ των καθηκόντων της ανάδοχης εταιρίας και των τρεχουσών επενδυτικών πρακτικών της».

Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η αμερικανική εταιρία Black Rock, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές επενδύσεων παγκοσμίως με περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται στα 87,3 δισδολάρια, έχει εκφράσει αρκετές φορές και με σαφήνεια την αντίθεσή της στην φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα της ΕΕ, ενώ κατέχει και μερίδια στις περισσότερες από τις εταιρίες που θα επηρεαστούν από την πολιτική της Κομισιόν για την αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη χρηματοδότηση. Επιπλέον, έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως συμβουλευτικό της όργανο, προκειμένου να συνεισφέρει στη διαχείριση προγραμμάτων αγοράς ομολόγων και χρεωστικών τίτλων στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ.

Στην ερώτησή τους οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές εξέφραζαν τις σοβαρές ανησυχίες τους «σχετικά με τη βούληση της Κομισιόν να δοθεί προτεραιότητα στην κυριαρχία της ΕΕ ιδιαίτερα σε μία περίοδο κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα» και έθεταν μία σειρά από ερωτήματα, όπως για το εάν μία τέτοια απόφαση «δίνει σε έναν αμερικανικό φορέα τη δυνατότητα να επηρεάσει τους νόμους της ΕΕ» ή «θέτει σε κίνδυνο την ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα». Σε αυτά τα ερωτήματα ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, επιλέγει στην ουσία να μην απαντήσει και αρκείται να αναφέρει πως η Επιτροπή «είναι έτοιμη να καταγγείλει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία σε περίπτωση που αυτή δεν τηρήσει σχολαστικά τις διατάξεις της σύμβασης» και πως η τελική έκθεση της BlackRock θα γίνει αποδεκτή «μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης».

Αναφερόμενος στην απάντηση που έδωσε η Κομισιόν, ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε τα εξής:

«’’Καλυπτόμενη’’ πίσω απ’ όσα προβλέπουν οι διαδικασίες η Κομισιόν δείχνει να αγνοεί το προφανές: Το εξόφθαλμο ενδιαφέρον της BlackRock να συμβάλλει στον καθορισμό των κριτηρίων σε κεντρικές τομεακές πολιτικές της ΕΕ και μελλοντικές επενδύσεις. Αποφάσεις σαν κι αυτή αναδεικνύουν την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στις κατευθυντήριες γραμμές των αναθέσεων στις συμβάσεις έργων. Ταυτόχρονα, απαιτείται συντονισμένη, συλλογική δράση και περαιτέρω πίεση προς την Κομισιόν για να βελτιωθούν τα κριτήρια σε σχέση με πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Pascal Durand, Rasmus Andresen, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Sylvie Brunet, Delara Burkhardt, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Anna Cavazzini, Catherine Chabaud, Katalin Cseh, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Daniel Freund, Alexis Georgoulis, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Claude Gruffat, José Gusmão, Sophia in ‘t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Pierre Larrouturou, Nathalie Loiseau, Marisa Matias, Tilly Metz, Maria Noichl, Dimitrios Papadimoulis, Evelyn Regner, Dominique Riquet, Alfred Sant, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne, Salima Yenbou, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Daniela Rondinelli, Helmut Geuking, Damien Carême, Karima Delli, Caroline Roose, Mounir Satouri, Marie Toussaint, Clotilde Armand, Malin Björk, Robert Biedroń, Eric Andrieu, Bernard Guetta, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Milan Brglez, Nora Mebarek, Josianne Cutajar.

Θέμα: Απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των παραγόντων ΠΚΔ στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και στις εταιρικές επενδυτικές πολιτικές

Στις 8 Απριλίου 2020, η Επιτροπή ανέθεσε στην BlackRock σύμβαση για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και τις εταιρικές επενδυτικές πολιτικές.

Η εταιρία BlackRock είναι σημαντικός παγκόσμιος διαχειριστής επενδύσεων για τον τραπεζικό τομέα και τον τομέα παραγωγής ενέργειας με βάση τον άνθρακα, με την παρούσα αξία των στοιχείων ενεργητικού της να αποτιμάται σε 87,3 δισεκατομμύρια USD. Έχει αντιταχθεί επανειλημμένα στα σχέδια της Επιτροπής να εξετάσει τον αντίκτυπο των εταιριών στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή. Είναι πιθανό ότι θα διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού που θα συνδέονται με την ανάκαμψη μετά την κρίση του COVID.

Η ανάθεση αυτή έγινε μετά την επιλογή της BlackRock από τις ΗΠΑ για την παροχή συμβουλών σχετικά με την αγορά ομολόγων και χρεωστικών τίτλων. Σε εποχή κρίσης, η απόφαση της Επιτροπής εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βούλησή της να θέσει πρώτα την κυριαρχία της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου την προαναφερθείσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Γνωρίζει η Επιτροπή ότι η απόφασή της να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock:

  1. οδηγεί σε σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων καθώς η εταιρία θα καθορίζει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές ανά τομέα με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται;
  2. παρέχει σε μια αμερικανική εταιρία σημαντικό περιθώριο να επηρεάσει νόμους της ΕΕ;
  3. θέτει σε κίνδυνο τη δίκαιη εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας στον χρηματοοικονομικό τομέα;

Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Από το 2016 η Επιτροπή προωθεί ενεργά το πρόγραμμα βιώσιμης χρηματοδότησης, το οποίο βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί αυτό το πρόγραμμα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Στόχος της ΕΕ είναι να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς αλλά και με αξιόπιστο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζονται από εμπεριστατωμένες επιστημονικές εργασίες και μελέτες. Μεταξύ πολλών εκθέσεων που η Επιτροπή έχει αναθέσει για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, περιλαμβάνεται μια μελέτη που ανατέθηκε στην BlackRock.

Μια επιτροπή αποτελούμενη από πέντε μέλη από διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής αξιολόγησε τις εννέα προσφορές που υποβλήθηκαν για την εν λόγω μελέτη. Σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ[1], η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει τα ονόματα και τα άλλα προσωπικά δεδομένα των μελών της επιτροπής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού, η ανάθεση της σύμβασης έγινε με κριτήριο την «καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας». Οι πίνακες στο παράρτημα παρέχουν αναλυτικές βαθμολογίες για τις επτά προσφορές που κρίθηκαν σύμφωνες με τις ελάχιστες απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα ονόματα των απορριφθέντων προσφερόντων για εμπορικούς λόγους.

Δεδομένου ότι η τιμή που προσέφερε η BlackRock ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τη μέγιστη αξία της μελέτης που είχε καθορίσει η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που αφορούν τις τιμές που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή ζήτησε από την εταιρία BlackRock να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τιμή που προσέφερε. Ο διατάκτης δεν εντόπισε στις εξηγήσεις που παρασχέθηκαν κανένα στοιχείο βάσει του οποίου η προσφορά της BlackRock θα μπορούσε να θεωρηθεί ασυνήθιστα χαμηλή ή να αμφισβητηθεί η ικανότητα του προσφέροντος να παράσχει τις προτεινόμενες υπηρεσίες ποιότητας.

Η επιτροπή αξιολόγησης, εισηγούμενη την ανάθεση της σύμβασης στην BlackRock, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε ενδεχόμενα συγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα και εφάρμοσε σχολαστικά τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης, η επιτροπή αξιολόγησης δεν εντόπισε συγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα μεταξύ των καθηκόντων της ανάδοχης εταιρίας και των τρεχουσών επενδυτικών πρακτικών της.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι, μετά από διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αναπτύσσει εργαλεία και μηχανισμούς για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας της ΕΕ για τις τράπεζες, καθώς και στις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις επενδυτικές πολιτικές των τραπεζών. Σκοπός της μελέτης που ανατέθηκε στη BlackRock είναι να προσδιορίσει την κατάσταση και τις δυσκολίες που επικρατούν, πράγμα που αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη των μελλοντικών εργαλείων και μηχανισμών.

Η Επιτροπή δεν είχε βάσιμους λόγους να ακυρώσει τον εν λόγω διαγωνισμό (όπως, για παράδειγμα, τον εντοπισμό σφάλματος, παρατυπιών ή απάτης στη διαδικασία του διαγωνισμού). Όταν ένας προσφέρων πληροί όλα τα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης (όπως τα πληρούσε η BlackRock), δεν υπάρχει νομική βάση στον δημοσιονομικό κανονισμό δυνάμει της οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση με τον επιλεγέντα προσφέροντα, εκτός εάν αποφάσιζε να ακυρώσει ολόκληρο τον διαγωνισμό.

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή θα συνεχίσει να επαγρυπνεί και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της μελέτης. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να καταγγείλει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία σε περίπτωση που αυτή δεν τηρήσει σχολαστικά τις διατάξεις της σύμβασης. Η Επιτροπή θα αποδεχτεί την τελική έκθεση της BlackRock μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Η τελική έκθεση θα δημοσιοποιηθεί και θα υποβληθεί σε δημόσιο έλεγχο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση της σύμβασης στη BlackRock, η Επιτροπή καλεί τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου να λάβουν γνώση της λεπτομερούς επεξήγησης που συνέταξαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής[2].

Annex to joint reply P-2277/20

TECHNICAL SCORE (QUALITY):

  Criterion

 

 

Max.

number of points

Off er

1

Off er

2

Off er

3

Off er

4

Black Rock

 

Off er

6

Offer

9

1.1 Quality and relevance of the proposed methodology – state of play on the way banks at EU and global level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks and practices for the integration of ESG risks into the banking prudential supervision 30 21 22 27 24 28 21 24
1.2 Quality and relevance of the proposed methodology – Identification and development of principles/best practices on arrangements, processes, mechanisms and strategies to be implemented by EU banks to adequately map, assess and manage ESG risks; and development of principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU banking prudential supervision 30 23 23 27 25 28 20 26
1.3 Quality and relevance of the proposed methodology – A) Analysis of current state of play of banks’ strategies to integrate sustainability factors into lending and investment activities; B) analysis of the global and EU markets for green finance and for responsible/sustainable investements, and C) Identification of potential initiatives to support green finance and markets for sustainable investment including possible regulatory incentives 20 10 15 17 15 20 8 17
2 Organisation of the work 10 8 7 9 8 9 7 9
3 Quality control measures 10 8 7 9 8 9 6 8
  TOTAL SCORE 100 70 74 89 80 94

 

62 84

 

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018.

[2] https://ec.europa.eu/info/files/information-awarding-contract-carry-out-study-integrating-environmental-social-and-governance-esg-objectives-eu-banking-rules_en

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο